นโยบายคืนเงิน คืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้า


ผู้ขายมีระบบการประกันสินค้าและการคืนสินค้าไว้ในกรณีที่ ผู้ซื้อไม่พอใจในคุณภาพสินค้าหรือสินค้าชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการความผิดของผู้ขาย ผู้ขายยินดีรับเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า/คืนเงิน ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า ดังนี้


1. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน
       ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ซื้อสามารถแจ้งคำร้องมาที่ service@luckyshops.shop หรือ Line OA : @luckyshops โดยต้องระบุเหตุผล รูปถ่ายสินค้า เลขที่สั่งซื้อ ของสินค้านั้นๆด้วย ทั้งนี้ การพิจารณา คืนสินค้า/คืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้า Lucky Shop โดยจะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินใจว่าคำร้องของผู้ซื้อ

2. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า
ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าและ/หรือเปลี่ยนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้ เท่านั้น
• กรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า หรือ Lucky Shop ไม่สามารถหาสินค้าเปลี่ยนทดแทนได้ ผู้ซื้อมีสิทธิ์ยืนคำร้องขอเงินค่าสินค้าคืนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
• สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
Lucky Shop ส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อไม่ตรงกับข้อมูลจำที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น)
• สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ Lucky Shop ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย

     ผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อผ่านทาง service@luckyshops.shop หรือ Line OA : @luckyshops
      Lucky Shop จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
     ในกรณีที่ผู้ซื้อทำการชำระเงินผิดพลาด (เช่น กรอกจำนวนเงินผิดหรือใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงินผิด ชำระผิดช่องทาง หรือผิดช่องทางการชำระเงิน เป็นต้น) หรือทำรายการชำระเงินซ้ำซ้อน ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือยกเลิกการชำระเงินซ้ำซ้อนได้ แต่ทาง Lucky Shop จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ซึ่งไม่รวมถึงเงินค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน ของธุรกรรมชำระเงินดังกล่าว สามารถแจ้งการชำระเงินผิดพลาดมาได้ที่ service@luckyshops.shop หรือ Line OA : @luckyshops โดยต้องรอการตรวจสอบ 1-3 วันทำการ

 

3. ห้ามคืนสินค้าโดยอำเภอใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงิน หรือยกเลิกสินค้า ตามอำเภอใจ โดยไม่เข้าเงื่อนไขที่ Lucky Shop กำหนดไว้ หาก Lucky Shop พิสูจน์ได้ว่าการยกเลิกสินค้าเป็นไปเพราะจงใจกลั่นแกล้ง ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ดังกล่าว

 

4. ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้อง

เมื่อ Lucky Shop ได้รับคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินจากผู้ซื้อแล้ว Lucky Shop จะตอบรับคำร้องของผู้ซื้อตามขั้นตอน และ Lucky Shop ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ภายในเวลา 1-3 วันทำการ

5. สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืน Lucky Shop ในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

 

6. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อและ Lucky Shop จะต้องหารือ และตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

 

7. การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ Lucky Shop ได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น โดยเงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสมTop Right Link Text